நகைச்சுவை – 2

श्वसुरपक्षत: केचन जना: रमणस्य गृहम् आगता: |
पत्नि – (उच्चै:) गच्छतु मम गृहसदस्यां कृते बहिस्तात् किमपि आनयतु |
रमण: बहि: गत्वा ‘टेक्सि’ आनीतवान् |

ஸ்²வஸுரபக்ஷத: கேசந ஜநா: ரமணஸ்ய க்³ருஹம் ஆக³தா: |
மனைவியின் உறவினர்கள் சிலர் ரமணனின் வீட்டுக்கு வந்தனர்.
பத்நி – (உச்சை:) க³ச்ச²து மம க்³ருஹஸத³ஸ்யாம் க்ருதே ப³ஹிஸ்தாத் கிமபி ஆநயது |
மனைவி (உச்ச குரலில்) போங்கள், என் வீட்டு மனிதர்களுக்காக வீட்டுக்கு வெளியே போய் ஏதாவது கொண்டு வாருங்கள்!

ரமண: ப³ஹி: க³த்வா ‘டேக்ஸி’ ஆநீதவாந் |
ரமணன் வெளியே போய் டாக்சி கொண்டு வந்தான்.

மேலும் படிக்க

நகைச்சுவை

निष्प्रेषणं
ஆம்ராணி க்வா க³தாநி? [आम्राणि क्वा गतानि?]
மாம்பழங்கள் எங்கே போய்விட்டன?

அமேரிகாபு⁴வம் [अमेरिकाभुवं] |
அமெரிக்காவுக்கு

மேலும் படிக்க