சமஸ்க்ருத இலக்கண சொற்கள்

தமிழ் இலக்கணத்தில் ‘பெயர்ச்சொர்ல்’, ‘வினைச்சொல்’ (noun, verb) போன்ற இலக்கண பெயர்களுக்கு ஈடான சமஸ்க்ருத இலக்கண சொற்களும், அவற்றுக்கான விளக்கங்களின் தொகுப்பு.

மேலும் படிக்க