தாமரை

पद्मं, कमलं, पङ्कजं, सरसिजं, शतदलम् च इत्यादि नामभि: प्रथितं पुष्पं अस्माकं राष्ट्रीयप्रतीकत्वेन स्वीकृतं राष्ट्रियपुष्पस्य यशो विद्यते |

तस्य कोमलत्वं, मनोहरत्वं, विकासशीलत्वं पवित्रत्वञ्च अभिलक्ष्यैव कविभि: तस्य बहुश: वर्णनं कृतं |

संस्कृतभाषायां हिन्दीभाषायां वा न कस्चिन्महाकवि: विद्यते येनैतस्य पुष्पस्य महात्त्म्यं न गीतम् |

शरदृतौ मनोहरं पुष्पमिदं यत्र-तत्र जलसंकुलेषु तडागेषु सरस्सु च अनायासेन उत्पद्यते वर्धते तथारविकरनिकरसंसर्गात् प्रस्फुटति |

தமிழில் படிக்க:

பத்³மம்ʼ, கமலம்ʼ, பங்கஜம்ʼ, ஸரஸிஜம்ʼ, ஸ²தத³லம் ச இத்யாதி³ நாமபி⁴: ப்ரதி²தம்ʼ புஷ்பம்ʼ அஸ்மாகம்ʼ ராஷ்ட்ரீயப்ரதீகத்வேன ஸ்வீக்ருʼதம்ʼ ராஷ்ட்ரியபுஷ்பஸ்ய யஸோ² வித்³யதே |

தஸ்ய கோமலத்வம்ʼ, மனோஹரத்வம்ʼ, விகாஸஸீ²லத்வம்ʼ பவித்ரத்வஞ்ச அபி⁴லக்ஷ்யைவ கவிபி⁴: தஸ்ய ப³ஹுஸ²: வர்ணனம்ʼ க்ருʼதம்ʼ |

ஸம்ஸ்க்ருதபா⁴ஷாயாம்ʼ ஹிந்தீ³பா⁴ஷாயாம்ʼ வா ந கஸ்சின்மஹாகவி: வித்³யதே யேனைதஸ்ய புஷ்பஸ்ய மஹாத்த்ம்யம்ʼ ந கீ³தம் |

ஸ²ரத்³ருʼதௌ மனோஹரம்ʼ புஷ்பமித³ம்ʼ யத்ர-தத்ர ஜலஸங்குலேஷு தடா³கே³ஷு ஸரஸ்ஸு ச அனாயாஸேன உத்பத்³யதே வர்த⁴தே ததா²ரவிகரனிகரஸம்ʼஸர்கா³த் ப்ரஸ்பு²டதி |

சில சொற்களுக்கு அர்த்தம்:

प्रथित(ப்ரதி²த) – well-known, நன்கு அறியப்படுதல்
अभिलक्ष्य(அபி⁴லக்ஷ்ய) – தனித்தன்மையுடன் குறிப்பிடப் படுகிற
संकुल(சங்குல) – நிறைந்த
स्फुटति(ஸ்பு²டதி) – மலர்கிறது

 

நன்றி: http://www.sanskritvartmanpatram.com/files/9-6-12.pdf

மறுமொழி இடுக:

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப் படமாட்டாது.

உங்கள் கருத்து:

*