உபதேஶோ ஹி மூர்காணாம் ப்ரகோபாய ந ஶாந்தயே

उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये


कस्मिंश्चित् वने एक: महान् वटवृक्ष: आसीत् |

கஸ்மிம்ʼஶ்சித் வனே ஏக: மஹான் வடவ்ருʼக்ஷ: ஆஸீத் |

बहव: पक्षिण: तस्य शाखासु नीडान् रचयित्वा तेषु सुखेन वसन्ति स्म |

ப³ஹவ: பக்ஷிண: தஸ்ய ஶாகா²ஸு நீடா³ன் ரசயித்வா தேஷு ஸுகே²ன வஸந்தி ஸ்ம |

कदाचित् यदा महती वृष्टि: अभवत् तदा केचन वानरा: तस्य वृक्षस्य मूलं समुपाश्रिता: |

கதா³சித் யதா³ மஹதீ வ்ருʼஷ்டி: அப⁴வத் ததா³ கேசன வானரா: தஸ்ய வ்ருʼக்ஷஸ்ய மூலம்ʼ ஸமுபாஶ்ரிதா: |

वृष्टि जलेन सिक्ता: ते सर्वे शैत्यात् कम्पमाना: आसन् |

வ்ருʼஷ்டி ஜலேன ஸிக்தா: தே ஸர்வே ஶைத்யாத் கம்பமானா: ஆஸன் |

सर्वेषु नीडेषु वसत्सु पक्षिषु एक: खग: तेषु वानरेषु करुणया तान् अवदत् –

ஸர்வேஷு நீடே³ஷு வஸத்ஸு பக்ஷிஷு ஏக: க²க³: தேஷு வானரேஷு கருணயா தான் அவத³த் –

“सखाय:! अस्मान् पश्यत |

“ஸகா²ய:! அஸ்மான் பஶ்யத |

अस्माकं चन्चुभि: आनीतै: अल्पै: तृणै: शलाकाभि: च निर्मितेषु नीडेषु वयं सुखेन वसाम |

அஸ்மாகம்ʼ சன்சுபி⁴: ஆனீதை: அல்பை: த்ருʼணை: ஶலாகாபி⁴: ச நிர்மிதேஷு நீடே³ஷு வயம்ʼ ஸுகே²ன வஸாம |

युष्माकं तु मनुष्याणामिव हस्तौ स्त: |

யுஷ்மாகம்ʼ து மனுஷ்யாணாமிவ ஹஸ்தௌ ஸ்த: |

अत: अस्मभ्यं अपि सुखेन वस्तुं युष्माभि: शक्यते |

அத: அஸ்மப்⁴யம்ʼ அபி ஸுகே²ன வஸ்தும்ʼ யுஷ்மாபி⁴: ஶக்யதே |

किमर्थं गृहेण विना एवं दु:खं अनुभवथ?” इति.

கிமர்த²ம்ʼ க்³ருʼஹேண வினா ஏவம்ʼ து³:க²ம்ʼ அனுப⁴வத²?” இதி.

पक्षिण: एतं उपदेशं श्रुत्वा वानरा: कुपिता: अभवन् |

பக்ஷிண: ஏதம்ʼ உபதே³ஶம்ʼ ஶ்ருத்வா வானரா: குபிதா: அப⁴வன் |

कोपेन ते वृक्षं आरुह्य पक्षिणां नीडान् नाशितवन्त: |

கோபேன தே வ்ருʼக்ஷம்ʼ ஆருஹ்ய பக்ஷிணாம்ʼ நீடா³ன் நாஶிதவந்த: |

अत एव उच्यते “उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये” इति |

அத ஏவ உச்யதே “உபதே³ஶோ ஹி மூர்கா²ணாம்ʼ ப்ரகோபாய ந ஶாந்தயே” இதி |

मुख्य शब्दार्थ:

वटवृक्ष: ( வடவ்ருʼக்ஷ:) – ஆலமரம்
शाखासु (ஶாகா²ஸு ) – கிளைகளில்
नीडान् (நீடா³ன்) – பறவைக் கூடுகள்
महती वृष्टि: (மஹதீ வ்ருʼஷ்டி:) – கடும் மழை
समुपाश्रिता: (ஸமுபாஶ்ரிதா: ) – வந்து அடைந்தனர்
वृष्टि जलेन सिक्ता: (வ்ருʼஷ்டி ஜலேன ஸிக்தா:) – மழை நீரில் நனைந்து
शैत्यात् (ஶைத்யாத்) – குளிரினால்
कम्पमाना: (கம்பமானா:) – நடுங்கியவர்கள்
शलाकाभि: (ஶலாகாபி⁴:) – துண்டுகளால் (குச்சிகளால்)

1 Comment உபதேஶோ ஹி மூர்காணாம் ப்ரகோபாய ந ஶாந்தயே

Write a Reply or Comment

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன


  Type Comments in Indian languages (Press Ctrl+g to toggle between English and Hindi OR just Click on the letter)