அறிவியல் மற்றும் கலைச்சொற்கள் (Technical terms)

लघुपरिभाषाकोष: (லகு⁴பரிபா⁴ஷாகோஷ: )

கணிதக் குறியீடுகள்
 • सङ्कलनम् (ஸங்கலநம்) – Addition (+)
 • व्यवकलनम् (வ்யவகலநம்) – Subtraction (-)
 • गुणनम्(கு³ணநம்) – Multiplication (x)
 • विभाजनम् (விபா⁴ஜநம்) – Division (/)
 • भिन्नम् (பி⁴ந்நம்) – Fraction
 • प्रतिशतं (ப்ரதிஸ²தம்) – Percentage (%)
 • दशमस्थानम् (த³ஸ²மஸ்தா²நம்) – Decimal point
 • समान (ஸமாந) – Equal to
 • राशि:, सङ्ख्या (ராஸி²:, ஸங்க்²யா) – Number
 • पूर्णाङ्क: (பூர்ணாங்க:) – Whole Number
 • राशिमानं (ராஸி²மாநம்) – Numerical value
 • सङ्ख्यात्मकसङ्केत: (ஸங்க்²யாத்மகஸங்கேத:) – Numerical Symbol
 • गणनं (க³ணநம்) – Calculation
 • गणितीयवचनम् (க³ணிதீயவசநம்) – Mathematical function
 • निर्देशाङ्क:(நிர்தே³ஸா²ங்க:) – Coordinate
 • प्रायिकता (ப்ராயிகதா) – Probability
 • साङ्ख्यकीयस्लेषणं (ஸாங்க்²யகீயஸ்லேஷணம்) – Statistical analysis
 • बीजगणितम् (பீ³ஜக³ணிதம்) – Algebra
 • विमा (விமா) – Dimension
 • वृत्तं (வ்ருத்தம்) – Circle, Information
 • व्यत्यास: (வ்யத்யாஸ:) – Inverted
 • सदेश (ஸதே³ஸ²) – Vector
 • आरंभराशि: (ஆரம்ப⁴ராஸி²:) – Starting value
 • भूमिति (பூ⁴மிதி) – Geometry
 • चतुरस्त्र (சதுரஸ்த்ர) – Square
 • आयतं (ஆயதம்) – Rectangle
 • त्रिकोण (த்ரிகோண) – Triangle
 • केन्द्रं (கேந்த்³ரம்) – Center
 • त्रिज्या (த்ரிஜ்யா) – radius
 • समीकरणम् (ஸமீகரணம்) – Equation
 • सीमाराशीमानं (ஸீமாராஸீ²மாநம்) – Limit
 • सूत्रं (ஸூத்ரம்) – Mathematical formula
அறிவியற் சொற்கள்
 • अक्षं (அக்ஷம்) – axis
 • अनिश्चितता (அநிஸ்²சிததா) – uncertainty
 • अनुनेय (அநுநேய) – flexible
 • अनुसन्धानशाला (அநுஸந்தா⁴நஸா²லா) – Research institute
 • अन्तर्गतसङ्गणकम् (அந்தர்க³தஸங்க³ணகம்) – Embedded computer
 • अन्तर्बहिर्गमकं (அந்தர்ப³ஹிர்க³மகம்) – Input/Output operation
 • अपवर्जनतत्वं (அபவர்ஜநதத்வம்) – Exclusion principle
 • आनुवंशिक (ஆநுவம்ஸி²க) – Genetic, Herditary
 • उत्तोलकं (உத்தோலகம்) – Lever
 • ऊर्ध्वाधर: (ஊர்த்⁴வாத⁴ர:) – Vertical
 • एकसमानत: (ஏகஸமாநத:) – Uniformly
 • औद्योगिककलाशास्त्रम् (ஔத்³யோகி³ககலாஸா²ஸ்த்ரம்) – Technology
 • कलनविधि: (கலநவிதி⁴:) – Algorithm
 • काच: (காச:) – Lens
 • कारकप्रक्रिया (காரகப்ரக்ரியா) – Syntax
 • कालभाग: (காலபா⁴க³:) – Timezone
 • कूटवाचकम् (கூடவாசகம்) – decoding
 • कूटवाचनं (கூடவாசநம்) – deciphering
 • क्षैतिज:(க்ஷைதிஜ:) – Horizontal
 • गति: (க³தி:) – motion
 • गुरुत्वं (கு³ருத்வம்) – Gravity
 • गटक: (க³டக:) – component
 • गटनम् (க³டநம்) – configuration
 • सान्द्रमुद्रिका (ஸாந்த்³ரமுத்³ரிகா) – Compact disc
 • मुद्रिका (முத்³ரிகா) – Disc
 • जनविकार: (ஜநவிகார:) – Mutation